Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia to zbiór czynności, które może on wykonywać oraz uprawnień mu przysługujących. Prawa ucznia określają przepisy międzynarodowe, szkolne oraz państwowe, czyli: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, a także Statut Szkoły.

W Polsce funkcjonują zapisy prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawy i rozporządzenia mówiące o prawach uczniów. 

Najważniejszymi prawami ucznia są prawa do:

 1. bezpłatnej i powszechnej nauki,
 2. zapewnienia przez szkołę warunków do kształcenia i rozwoju,
 3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 4. informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 5. informacji o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 7. do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,
 8. informacji o warunkach i trybie podniesienia proponowanej oceny,
 9. powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 10. zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektor szkoły, jeśli uczniowie i ich rodzice uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa,
 11. do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,
 12. zawarcia w statucie szkoły zagadnień dotyczących katalogu nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz trybu odwołania się od kar,
 13. reprezentowania szkoły w koncertach, konkursach, przeglądach, przesłuchaniach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 14. współorganizowania działalności kulturalnej i artystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
 15. wyboru i tworzenia samorządu uczniowskiego,
 16. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego,
 17. powołania w szkole Rzecznika Praw Ucznia jako mediatora w konfliktach między uczniami a nauczycielami,
 18. prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 19. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 20. do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
 21. prawo do skorzystania z dobrowolnej i bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, określenie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami.

Najważniejszymi obowiązkami ucznia są:

 1. przestrzeganie prawa zawartego w Statucie Szkoły, zarządzeń dyrektor oraz wykonywanie poleceń nauczycieli,
 2. wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych,
 3. uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, bycie przygotowanym do zajęć (niespóźnianie się na lekcje, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, aktywny udział w zajęciach),
 4. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 5. godne reprezentowanie szkoły (udział w koncertach, konkursach, odpowiednie zachowanie się poza szkołą), estetyczny ubiór i powierzchowność, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 6. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
 7. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektor szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego,
 8. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowywania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, przestrzeganie zasad kultury osobistej, unikanie wulgaryzmów,
 9. dbałość o zdrowie i przestrzeganie higieny osobistej (zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków), dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
 10. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
Skip to content