Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów publikowanych na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/starysacz (w części dotyczącej publikacji Szkoły) oraz strony internetowej szkoły.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu
ul. Kazimierza Wielkiego 14
33-340 Stary Sącz

Telefon: 18 300 01 93
e-mail: sekretariat@sm.starysacz.org.pl

Dane teleadresowe Organu Prowadzącego:

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz

Telefon: 18 449 77 06
Fax: 18 446 02 73
e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo  w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, dodanie napisów do zdjęć niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,
 • w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej szkoły

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie na podstawie skalowania strony
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu): Joanny Ustarbowska-Dudka

e-mail: sekretariat@sm.starysacz.org.pl

Telefon: +48 18 300 01 93

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (Gmina Stary Sącz): Aleksander Kowal 
e-mail: akowal@starysacz.um.gov.pl 
Telefon: +48 18 449 77 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu nie spełnia w pełni wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kazimierza Wielkiego, drugie od strony parkingu (od tyłu budynku) – wejścia nie są wyposażone w podjazdy umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły,

 • Szerokość drzwi wejściowych nie pozwala wjechać osobom na wózku inwalidzkim, możliwe jest to tylko z asystą osoby pełnosprawnej od strony parkingu. 
 • Budynek posiada parking,
 • W budynku nie ma windy,
 • Na parterze znajduje się sekretariat szkoły jako punkt informacyjny, dla osób poruszających się na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • w celu załatwienia sprawy nauczyciel schodzi do osoby niepełnosprawnej,
 • w formie wizualnej, brak oznaczeń w alfabecie Brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • na parterze brak toalety dla osób niepełnosprawnych
Skip to content